תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל ע"ר (58-033358-1)

חלק א': חברי העמותה

1. קבלת חברים

 1. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
 2. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו: 

  "אני (שם מלא, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה למשחקי תפקידים בישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

 3. לאחר שאדם החפץ להיות חבר בעמותה הגיש בקשת הצטרפות לוועד, יפעל הוועד לפי הנוהל הבא:
  1. חברי הוועד ישאלו את המועמד שאלות הבהרה הנראות להם מתאימות.
  2. הוועד יעדכן את חברי מליאת העמותה אודות בקשת ההצטרפות אשר הועברה אל הוועד.
  3. סעיף אודות אישור קבלת המועמד כחבר עמותה יתווסף לנושאים של האסיפה הכללית הבאה של העמותה. אם התקבלה בקשת החברות בפרק זמן הקטן משבועיים עד כינוס האסיפה הבאה, יתווסף הסעיף לאסיפת העמותה שתעריך אחריה.
 4. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי האסיפה הכללית.
 5. אם וכאשר התקבל מועמד לעמותה, יירשם שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ומענו בפנקס החברים של העמותה. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

2. זכויות וחובות של חבר

 1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.
 2. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה. 
 3. כל חבר עמותה רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם, ולקבל, בתוך שלושים יום מדרישתו, מכל חבר בוועד ומכל עובד העמותה ו/או מוביל פעילות מטעם העמותה ו/או אחראי תחום בפעילות כל מסמך שברשותם וכל מידע הקשורים, לדעתו, לתפקוד העמותה.
  1. זאת מלבד מסמכי צוות מרחב בטוח המכילים פרטי מידע אישי, שחשיפתם תפגע בצנעת הפרט של המוזכרים בהם, ומלבד מידע על תשלומי דמי החבר ע"י חברי העמותה השונים, או בקשותיהם לפטור מכך.
 4. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
 5. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

 1. החברות בעמותה פוקעת:
  1. במות החבר.
  2. בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שבועיים יום מראש ותהיה ברורה, מוגבלת להודעת הפרישה בלבד וללא התניות
  3. בהוצאתו מן העמותה.
 2. האסיפה הכללית רשאית, על דעתה או על פי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
  1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
  2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
  3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
  4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
 3. לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה מהטעמים האמורים בתקנת משנה ב(1),(2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 4. לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניהם.

4. מתן הודעות לחבר 

 1. הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, ביד, בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני למענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים

חלק ב': האסיפה הכללית

5. זמן, תדירות ומיקום

 1. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד. 
 2. מספר האסיפות הכלליות בשנה קלנדרית לא יעמוד על פחות מארבע. אחת האסיפות הכלליות תתרחש בחודש מאי של השנה האזרחית ואחת תתרחש בחודש דצמבר של השנה האזרחית.
 3. פרק הזמן המרבי בין שתי אסיפות כלליות לא יעלה על ארבעה חודשים.
 4. הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית, וכן עליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או של עשירית מכלל חברי העמותה.

6. הזמנה

 1. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית 

 1. האסיפה כללית תמנה פעילים ובעלי תפקידים בעמותה וכן תאשר פרויקטים שונים שלהם. היא תשמע דינים וחשבונות על פעולות חבריה ופעיליה, פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, ותדון בהם, וכן תבחר ועד וועדת ביקורת.
 2. האסיפה הכללית שתערך במהלך חודש מאי תדון בדין וחשבון הכספי והמילולי שיגיש לה הוועד, ותחליט אם לאשר אותו.
 3. האסיפה הכללית שתערך במהלך חודש דצמבר תבחר בוועד ובוועדת ביקורת.

8. מניין

 1. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 2. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בתקופת זמן שבין חצי שעה לשבועיים ותקבע על-ידי הנוכחים באסיפה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר

 1. יושב ראש העמותה יתפקד בתור יושב ראש האסיפה הכללית ומזכיר העמותה יתפקד בתור מזכיר האסיפה הכללית. בהיעדרם, תבחר האסיפה מבין חברי העמותה יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. קבלת החלטות

 1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. לא תתקבל החלטה אם לא הצביעו בעדה לפחות שליש מהמצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
 2. במקרה שבו בהכרעה העומדת בפני האסיפה ישנן יותר משתי חלופות, יקבע יושב ראש האסיפה באיזה סדר ואופן להצביע עליהן.
 3. אין הוראת סעיף 10(א) נוגעת לבחירות לוועד העמותה ולוועדת ביקורת.
 4. הצבעות האסיפה יכולות להיות גלויות, אלא אם דורש לפחות אחד מהנוכחים שהצבעה מסוימת תהייה חשאית; במקרה זה, ההצבעה תהייה חשאית. זאת מלבד הבחירות לוועד ולועדת ביקורת שיהיו תמיד חשאיות.

11. פרוטוקול

 1. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

חלק ג': הועד

12. תפקיד הועד

 1. הועד אחראי לפיקוח על כל פעולות העמותה, לממש את החלטות האסיפה הכללית, ובידיו תהיה כל סמכות של נתייחדה בחוק, בתקנון או בהחלטת האסיפה הכללית. עליו לפעול למען מטרות העמותה. 

13. מספר החברים

 1. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משלושה – ותפקידם יהיה יושב ראש, מזכיר וגזבר.

14. תקופת הכהונה

 1. הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
 2. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 3. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בוועד מכהונתו. העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה ועד חדש.

15. השלמת הועד

 1. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
 2. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

16. ישיבות הועד 

 1. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

17. החלטות

 1. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

18. פרוטוקול

 1. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

19. זכות הייצוג 

 1. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

חלק ד': ועדת הביקורת

20. תפקיד ועדת ביקורת

 1. ועדת ביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

21. תחולת הוראות

 1. הוראות תקנות 13 עד 16 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת, זאת למעט מספר חברי ועדת הביקורת שיעמוד על לפחות שני חברים.

22. החלטות

 1. החלטות ועדת ביקורת יתקבלו פה אחד.

23. פרוטוקול

 1. ועד הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

חלק ה': משכורות, רווחים, נכסים

24. העברת נכסים עודפים 

 1. העמותה לא תשלם משכורות לחברי הועד או לחברי ועדת ביקורת.
 2. אין חלוקת רווחים בין חברי העמותה.
 3. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

Comments are closed.