נהלים

הבהרות:

 • הנהלים הרשומים בקובץ זה מהווים אוסף החלטות ועד שאינן לזמן קצוב כנדרש מסעיף 36 בתקנון העמותה ומסדירות את דרך התנהלות העמותה.
 • כל ההחלטות הקובץ זה הינו החלטות ועד, או החלטות האסיפה הכללית שהאסיפה הכללית החליטה לבטל רטרואקטיבית ולאפשר לוועד לשנות או לבטל, מלבד כאשר מצוין אחרת.

מוסדות העמותה

הועד והמליאה

 1. ישיבות הועד הן ישיבות סגורות לחברי הועד בלבד. אדם יוכל להגיע לישיבת הועד במידה וידע את הועד וקיבל את הסכמתו של לפחות חבר ועד אחד.
 2. על הועד להבהיר את צורת ההתקשרות בין הועד ובין הפעילים, כך שכל פעיל ידע למי מחברי הועד לפנות בכל נושא.
 3. קבלת חברים חדשים לעמותה ובחירות למוסדות העמותה יתנהלו באופן הבא:
  1. הודעות על התמודדות לתפקידי הועד וועדת הביקורת ניתן להגיש החל מחודש לפני מועד הבחירות בלבד.
  2. הגיש אדם בקשה להצטרף לעמותה עד חודשיים לפני מועד הבחירות לאחד מתפקידי הועד, והחליט הועד לקבל את הבקשה, מועד תחילת חברותו בעמותה יהיה יום לאחר הכרעה בבחירות אלה.

ניהול דיונים באסיפה הכללית

 1. בתחילת האסיפה יו"ר האסיפה יעדכן על מסגרת הזמנים המתוכננת לנושאים השונים שעל סדר היום.
 2. אם חבר אסיפה מרגיש שהדיון באחד הנושאים לא מוצה עם תום הזמן שהוקצב לו, ניתן להעלות להצבעה בהרמת יד הארכה של הדיון לפרק זמן נוסף.
 3. במידה וחבר מליאה מפריע להתנהלות התקינה של הדיון, בסמכות יו"ר האסיפה להרחיק אותו מהדיון לאחר שהזהיר אותו פעמיים לפחות בבירור ובאופן פומבי.

שיטת הבחירות לועד העמותה

 1. על פי החלטת האסיפה הכללית, הועד יורכב מיושב ראש, גזבר, מזכיר, ועוד שני חברי ועד שיצהירו על תפקיד ניהולי אליו הם מתמודדים לפני הבחירות.
 2. כל מועמד יכול להכריז על ריצה למספר תפקידים.
 3. ההצבעה תערך בסבבים. בכל סבב יבחר מועמד אחד לתפקיד בועד שקיבל את רוב הקולות ולפחות שליש מקולות המצביעים בפועל. במידה ואף מתמודד לא קיבל יותר משליש מהקולות, יערך סבב נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות.
 4. מתמודד שרץ לתפקיד שנבחר אליו מועמד אחר, ולא הכריז מראש על תפקיד נוסף אליו הוא רוצה לרוץ – לא יוכל להשתתף בסבבים הבאים.

שיטת הבחירות לועדת הביקורת

 1. שיטת הבחירות לועדת הביקורת תהיה זהה לשיטת הבחירות לועד למעט הסעיפים הבאים.
 2. ניתן להגיש מועמדות לתפקיד ועדת הביקורת הבא:
  1. חבר ועדת ביקורת (שני מקומות)
  2. לא ניתן להגיש מועמדות במקביל גם לתפקיד בועדת הביקורת וגם לתפקיד בועד.

פעילים ובעלי תפקידים בעמותה

 1. במקרים הבאים לא יוכל אדם להחזיק בכפל תפקידים בעמותה ובגוף חיצוני:
  1. באם מחזיק אדם בתפקיד חיצוני לעמותה אשר בשלו נוצר חשש סביר כי לא יוכל לבצע תפקיד מסוים בעמותה כנדרש ע"י העמותה (כלומר, חשש סביר לניגוד אינטרסים), לא יתאפשר לאותו האדם להחזיק בתפקיד האמור במסגרת העמותה.
  2. אדם לא יוכל לכהן בתפקיד בעמותה במקביל לתפקיד בגוף אחר באם קיים חשש סביר כי ייהנה (בצורת שכר, קידום, וכו') במסגרת תפקידו בגוף האחר כתוצאה מהחלטות, מידע ותחומי השפעה שיקבל במסגרת תפקידו בעמותה.
 2. פעיל אשר במסגרת פעילותו הגיע לעיונו מידע רגיש, אשר נוגע לצנעת הפרט או לסודות מסחריים, ינהג בו במידת הדיסקרטיות הראויה. יצוין כי לחברי עמותה אף קיימת מחויבות חוקית ברוח זאת.
 3. מארגן הפועל תחת הועד בתחום מסוים, עצמאי לקבל החלטות בתחום אחריותו, למעט מקרים בהם נאמר מפורשות אחרת בנוהל, או במקרים בהם הוא או הועד סבורים כי יש צורך בהתייעצות ביניהם.
 4. פעיל האחראי מטעם ועד העמותה על פעילות, יעביר לועד את הפרטים הבאים עם תחילת עבודתו:
  1. תוכנית כלכלית, הכוללת צפי הוצאות וצפי הכנסות.
  2. לוח זמנים לשלבי הארגון.
 5. אחראי התחומים מטעם העמותה ידווחו לוועד העמותה על כל החלטה או עדכון שהתקבלו בתחומם, זמן קצר ככל האפשר לאחר קבלת ההחלטה ולא יאוחר מיום טרם עריכת דיון ועד.

עבודת ועד העמותה

נוהל תכנית עבודה ותקציב שנתי

 1. עם היבחרו, ינסח ועד העמותה תכנית עבודה שנתית לעמותה, ובמידת האפשר גם תכנון תקציבי לשנת הפעילות הקרובה.
 2. תכנית העבודה תכלול את הפרקים הבאים:
  1. יעדי דגל לשנת הפעילות הנוכחית – כל אחד מחברי הועד יבחר יעד אחד שהוא יקדם בעצמו בשנת הפעילות. יעדי הדגל אינם פרוייקטים אותם מלווה חבר הועד, אלא נושאים שבהם חבר הועד עוסק באופן פעיל במהלך שנת הפעילות.
  2. התייחסות לפרוייקטים שקיימים בעמותה וממשיכים משנת הפעילות הקודמת. יעדים ומטרות שנתיות לכל פרוייקט כזה  ייכתבו בשיתוף מנהל הפרוייקט בעמותה.
  3. יעדים בתחומים נוספים שהועד מעוניין לקדם בשנת הפעילות.
 3. תכנית העבודה חלה על שנת פעילות שמתחילה בספטמבר ונגמרת באוגוסט, כך שכל ועד פועל לפי תכנית העבודה של הועד הקודם לו עד שישלים את כתיבת תכנית העבודה שלו.
 4. תכנית העבודה תוצג לחברי העמותה באסיפת מליאה שתתקיים במהלך חודש אוגוסט, יחד עם השלכות תקציביות נלוות.

פרסום פרוטוקולים

 1. פרסום הפרוטוקול לפי הוראות התקנון יתבצע באתר העמותה, ובקבוצת הדיון הפתוחה של העמותה.
 2. בנוסף, כל חברי העמותה יקבלו את הפרוטוקול במייל ביחד עם ההודעה על ישיבת הועד הבאה.

נוהל עבודה תקציבית על אירוע

מפאת אורכו, הנוהל המלא נמצא בקישור הבא.

איוש תפקידים בעמותה

 1. תפקידים בעמותה שאינם מוסדות העמותה (ועד וועדת ביקורת), ארגון אירועים, ופעילויות, ייאוישו על ידי הועד במינוי או במכרז.
  1. הודיע הועד על מינוי ישיר, יכולים 5 חברי עמותה לדרוש קיום מכרז למינוי תוך עשרה ימים ממועד פרסום הפרוטוקול בנושא.
 2. מכרז למינוי ייערך על פי הכללים הבאים:
  1. ראשית יפורסם המכרז, ובו דרישות התפקיד, בהודעה רשמית בפורום פעילים ו/או בפרוטוקול ועד. ההודעה תכלול את משך הזמן בו יקבל הועד תשובות למכרז.
  2. עם קבלת הצעות המועמדים, ידון הועד במועמדים, ויבחר מתוכם את הנראים לו כמתאימים לתפקיד.
  3. במידה ולא התקבלו הצעות עד תום מועד מכרז שפורסם, יוכל הועד לפרסם הארכה למכרז. בזמן ההארכה יוכל הועד לסגור את המכרז בכל עת.
  4. עם בחירת המועמד/ים, יפרסם הועד הודעה רשמית על כך בפרוטוקול ישיבתו הקרובה.
 3. במידה ופנה פעיל לועד בהצעה לקחת על עצמו תפקיד אירוע או פעילות, יחליט הועד אם לקבל את הצעתו, להוציא מכרז או לדחות את ההצעה על פי שיקול דעתו.
 4. במידה שפנה חבר עמותה לוועד בהצעה לפעילות חדשה יחליט הוועד רק האם לקבל או לדחות את ההצעה.
 5. לא תתקבל הצעה בשכר במכרז של העמותה אלה אם המכרז אפשר מפורשות הצעות כגון אלו.

תקצוב פעילות שוטפת

 1. הוועד יכול לאשר תקציב שוטף לצוות של העמותה או לגוף חיצוני נתמך, על פי תקציב שיוגש לו שנתי, או ככל שיתבקש על ידי הועד.
 2. כל הוצאה שאינה במסגרת התקציב שאושר תדרוש אישור פרטני נוסף של הוועד.
 3. אישור תקציב כאמור יפורסם במפורש ומראש במסגרת פרסומי הוועד.
 4. גוף חיצוני נתמך על פי נוהל זה, יתבקש לציין באתרו את תמיכת העמותה למשחקי תפקידים, ולאפשר לעמותה לקיים פרסום של אירועים אחרים הקשורים לתחום (באופן אשר לא יפריע למהלך התקין של הפעילות).

החזרי הוצאות

בהתאם להחלטות האסיפה, הוועד יעניק החזרי הוצאות חלקיים לפעילים (תוך שאיפה להחזרי הוצאות מלאים ככל שניתן), וזאת בהתאם לשיקול דעת הועד תוך התחשבות בתפקידו של הפעיל ובמצבו הכלכלי. הכללים לפיהם יוענקו החזרי הוצאות הם:

 1. החזר הוצאות במסגרת אירוע של העמותה יהיו חלק מתקציב האירוע, ובסמכותו של מנהל האירוע, זאת בכפוף לביקורת של גזבר העמותה.
 2. החזרי הוצאות שלא כחלק מאירוע יוגשו לגזבר העמותה ויאושרו על ידי ועד העמותה.
 3. הפיקוח והאישור הסופי של אופן חלוקת ההחזרים בין הפעילים השונים המעורבים בפעילות יעשה על ידי ועד הגרעין האחראי, או על-ידי ועד העמותה במידה ומדובר בפעילות שתחת פיקוחו הישיר. הקריטריונים לחלוקה יהיו כפי שקבעה אסיפת העמותה (קרי, תפקיד הפעיל ומידת הצורך הכלכלי של הפעיל בהחזר)
 4. בנוגע להחזרי הוצאות לפעילים שלא במסגרת תקציב אירוע מוגדר (אירוע מוגדר פירושו אירוע חד פעמי התחום לתאריכים מסוימים – כנס, לדוגמא) – מדובר בפעילי גרעינים בעלי תפקיד קבוע (חברי ועדי גרעינים, אחראי הרצאות) או בפעילים אשר לאורך תקופה היו פעילים במספר רב של אירועים נפרדים. פעילים כאלו יהיו רשאים לפנות לוועד הגרעין האחראי או ישירות לוועד העמותה (במידה והפעילות איננה כולה במסגרת גרעין מסוים) בבקשה לקבלת החזר הוצאות. ועד הגרעין רשאי להמליץ על מתן החזר הוצאות לפעיל בכפוף לתוכנית הכלכלית הכוללת שלו. כל החזר הוצאות כזה מותנה באישור ועד העמותה.

תיוק וארכיון מסמכים

 1. המסמכים המקוריים השייכים לעמותה (לרבות חוזים, טפסים, אישורים וכיוב') יישמרו על ידי מזכיר העמותה. בהגדרת מסמך יכללו כל חוזה, טופס, אישור, מכתב, הודעה או פרוטוקול החתומים בידי מורשי החתימה של העמותה באותה העת ו/או חוזה, טופס, אישור, מכתב,  או הודעה הנוגע לעמותה והחתום על ידי גורם רשמי אחר.
 2. לאחר חתימה חוזה, קבלת מסמך, או שליחת טופס בשם העמותה, יש להעביר עותק חתום במקור (בין אם בחתימה מקורית או באישור העתק נאמן למקור) לידי מזכיר העמותה. יש להעביר המסמך תוך משבועיים מיום החתימה.
  1. אם נדרש המסמך לעבודה שוטפת של ממונה מטעם העמותה, או של חבר עמותה בעל תפקיד. ייחתם המסמך בשני עותקים מקוריים.
  2. אם נדרש המסמך לפי סעיף 2(א), ולא נחתם בשני עותקים מקוריים מכל סיבה שהיא, יועבר למזכיר העותק המקורי. העתק יישמר לצורך עבודה שוטפת
  3. אם נדרש העותק המקורי לפי סעיף 2(א) ולא נחתם המסמך משני עותקים מקוריים, יועבר למזכיר העתק מצולם של המסמך
 3. כל חבר עמותה רשאי לבקש לעיין במסמכי העמותה. היה ולא ניתן לתאם פגישה בין מזכיר העמותה לחבר העמותה המבקש תוך זמן סביר מרגע הבקשה, יסרוק המזכיר את המסמכים המבוקשים לעיון ויעביר אותם בדואר אלקטרוני.
 4. כל חבר עמותה אשר ברשותו מסמכים מקוריים, חתומים בידי גורם חיצוני ו/או מורשי חתימה של העמותה, מתבקש ליצור קשר עם המזכיר ולהעביר המסמכים לידיו, למעט מסמכים אשר עליהם חל סעיף 2(ג).
 5. המזכיר יגבה המסמכים באמצעות סריקה ממוחשבת ויחזיק גיבוי סרוק של המסמכים בנפרד מן המסמכים.
  1. מותר כי הגיבוי יישמר אצל חבר ועד נוסף
  2. מותר כי הגיבוי יישמר על גבי רשת האינטרנט
  3. גיבוי ייבדק על ידי המזכיר הנכנס לתפקידו לאחר מועד הבחירות ויושלם במידה ונמצא מסמך אשר אין לו גיבוי סרוק.

פעילויות העמותה

ניהול כנס הדגל של העמותה

 1. קול קורא לניהול כנס הדגל של העמותה יוצא לכל המאוחר חודש לפני האסיפה הכללית של חודש מאי.
 2. באם מי מהצוות המנהל של השנה הנוכחית מעוניין להמשיך ולנהל את כנס הדגל בשנה הבאה, יכול הועד היוצא לאשר זאת. הועד היוצא לא ימנה מנהל חדש לכנס הדגל.
 3. באם הצוות המנהל לא ממשיך, יכול הועד הנכנס למנות מנהל חדש, או להחליט על ארגון כנס הדגל בעצמו.

תקציב ותוכנית עבודה של ההוצאה לאור

 1. הצעת תקציב שנתי להוצאה לאור תוגש לאישור הוועד הנכנס בחודש יוני (כלומר- תקציב מאוגוסט עד אוגוסט).
 2. הוועד ידון בתקציב ההוצאה ויאשר אותו לפני האסיפה הכללית של אוגוסט.
 3. באסיפה הכללית של אוגוסט תוצג למליאה התוכנית השנתית של ההוצאה לאור.

מענקי פיתוח

 1. מקבלי המענקים ייקבעו בהחלטת המליאה.
 2. המענקים יוענקו בישיבות המליאה של אוגוסט ופברואר.
 3. קול קורא להציע הצעות יפורסם שישה שבועות לפני מועד הישיבה.
 4. הוועד הנכנס יקבע את גובה המענקים לשנה בתחילת שנת פעילות.
 5. בקשות למענק יציינו במפורש את השימוש המתוכנן בכספי המענק.
 6. על מגיש ההצעה או נציג מטעמו להגיע לאסיפה הכללית בה נערכת ההצבעה על ההצעה שלו. – סעיף זה נקבע כהחלטת מליאה ואין בסמכות הועד לשנותו.

צוותים

 1. הועד יכול לרכז את העבודה בתחום מסויים בידי צוות עבודה. לצוות כזה תהיה הסמכות לקבל החלטות אופרטיביות בתחום עליו הוא ממונה, בכפוף להחלטות הועד ותוך עדכון הועד בנושא. מינוי צוות זה יכול להיות קצוב בזמן.
 2. חברי הצוות יכולים לבחור את המבנה הארגוני שלהם, ובלבד שלכל צוות עבודה יהיה חבר שתפקידו איש הקשר של הצוות עם ועד.
 3. ועד רשאי בכל זמן לפזר צוות עבודה.

אירועי עמותה

 1. אירוע עמותה אירוע עמותה הוא אירוע אשר מאורגן ביוזמת העמותה, או שהמארגן מבקש להגדירו ככזה – העמותה היא בעלת אחריות מלאה על האירוע, שולטת בתקציבו, והועד יכול לקבל כל החלטה לגבי האירוע. בנוסף, אירוע יהיה אירוע עמותה בהתקיים שני התנאים הבאים גם יחד: העמותה מעורבת בארגון האירוע ונושאת אחריות ביטוחית, גביית כספים, או התקשרות מול צד ג', ולא נכרת חוזה מול מארגני האירוע המגביל את אחריות העמותה מול האירוע.
 2. אירוע בשיתוף העמותה אירוע שהעמותה חתמה על הסכם עם המארגנים המגדיר את היקף ואופי השתתפות העמותה בארגון האירוע.
 3. אירוע בתמיכת העמותה – אירוע אשר מקבל מהעמותה תמיכה בצורות שונות, מבלי שהעמותה תיקח אחריות על האירוע. אירוע בתמיכת העמותה יתבקש לציין באתר האירוע כי הוא מאורגן בתמיכת העמותה למשחקי תפקידים ולאפשר לעמותה לקיים פרסום של אירועים אחרים הקשורים לתחום (באופן אשר לא יפריע למהלך התקין של האירוע). בנוסף, בהתאם לשיקול דעת ועד העמותה, יידרש האירוע להשתתף בעלות לכיסוי הוצאות העמותה בתמיכה באירוע. אירועים אלה לא יוכלו להציג את העמותה כמארגן האירוע בעת עבודה מול גורמים רשמיים.

אירועים ומחירים

 1. בכל אירוע מתומחר של העמותה יזכו חברי המועדון להנחה של לפחות 10% או 10 ש"ח ביחס למי שאינם חברי מועדון. הכלל האמור נכון גם לגבי מוצרים אחרים של העמותה (לדוגמא- אוגדנים).
 2. במידה ובעת אירוע מטעם העמותה נודע למארגנים כי הביטוח שהונפק לאירוע בוטל, ו/או מתגלה פגם מהותי בסידורי האבטחה ו/או בביטחונות שקיבלה העמותה ו/או בכל התחייבות מהותית אחרת לשלום המשתתפים, חייבים המארגנים להודיע לועד אשר יכנס ישיבת חירום בנושא לאלתר.
 3. אירועי עמותה
  1. אירוע עמותה – אירוע עמותה הוא אירוע אשר מאורגן ביוזמת העמותה, או שהמארגן מבקש להגדירו ככזה – העמותה היא בעלת אחריות מלאה על האירוע, שולטת בתקציבו, והועד יכול לקבל כל החלטה לגבי האירוע. בנוסף, אירוע יהיה אירוע עמותה בהתקיים שני התנאים הבאים גם יחד: העמותה מעורבת בארגון האירוע ונושאת אחריות ביטוחית, גביית כספים, או התקשרות מול צד ג', ולא נכרת חוזה מול מארגני האירוע המגביל את אחריות העמותה מול האירוע.
  2. אירוע בשיתוף העמותה – אירוע שהעמותה חתמה על הסכם עם המארגנים המגדיר את היקף ואופי השתתפות העמותה בארגון האירוע.
  3. אירוע בתמיכת העמותה – אירוע אשר מקבל מהעמותה תמיכה בצורות שונות, מבלי שהעמותה תיקח אחריות על האירוע. אירוע בתמיכת העמותה יתבקש לציין באתר האירוע כי הוא מאורגן בתמיכת העמותה למשחקי תפקידים ולאפשר לעמותה לקיים פרסום של אירועים אחרים הקשורים לתחום (באופן אשר לא יפריע למהלך התקין של האירוע). בנוסף, בהתאם לשיקול דעת ועד העמותה, יידרש האירוע להשתתף בעלות לכיסוי הוצאות העמותה בתמיכה באירוע. אירועים אלה לא יוכלו להציג את העמותה כמארגן האירוע בעת עבודה מול גורמים רשמיים.

חסויות

 1. לחברות מסחריות יתאפשר מתן חסות באירועי עמותה, וזאת בכפוף להסכמת המארגנים, ותוך שמירה על קיום הסעיפים הבאים בפרק זה. כמו כן תתאפשר להן, בפניה למארגנים, הקמת דוכן בכנס העמותה, לפי הקריטריונים הנהוגים בכנס, וזאת בכפוף לחתימה על חוזה מול ועד העמותה ובתמורה לתשלום סביר.

שיתוף פעולה עם גורמי חוץ

 1. על המעוניין בהעתקת חומרים מאתר העמותה לקבל אישור מכותב החומר אותו הוא מעוניין להעתיק בנוסף לדרישה לקשר לאתר העמותה מהמקום בו מופיע החומר שהועתק.

תקנון מועדון דרקון של העמותה למשחקי תפקידים בישראל

 1. דמי החברות במועדון דרקון הינם 60 ש"ח לשנה. 
  1. חברי העמותה למשחקי תפקידים בישראל זכאים לחברות ללא תשלום כל עוד הם חברי עמותה.
 2. החברות במועדון תפקע בתום התקופה עבורה שולמו דמי החבר.
  1. חבר המועדון יוכל לבקש לבטל את חברותו לפני תום תקופה זו.
   במקרה זה לא יוחזרו דמי החברות או חלק מהם.
 3. הצטרפות למועדון דרקון תתבצע באמצעות מילוי טופס רישום באתר המועדון ותשלום דמי החבר באמצעות כרטיס אשראי.
  באירועי העמותה בהם יוקם דוכן מועדון, ניתן יהיה לשלם את דמי החבר במזומן.

  1. בעת ההצטרפות למועדון דרקון ימסרו הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
  2. באם השתנו פרטים אלו של חבר המועדון, באחריותו לעדכן בפרטיו החדשים ע"י דואר אלקטרוני לאחראי המועדון בכתובת moadon@roleplay.org.il.
  3. מילוי טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מצד החבר לקבלת חומר פרסומי מהמועדון, העמותה או מי מטעמם באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני, או דואר. 
 4. כרטיס דרקון יונפק לאחר קבלת התשלום ויהיה זמין לאיסוף באירועי העמותה בהם יוקם דוכן מועדון.
  לחלופין, ניתן לבקש לשלוח את הכרטיס בדואר לכתובת אשר נמסרה בתהליך הרישום. העמותה אינה לוקחת אחריות על פעילותו של דואר ישראל.
 5. מעת לעת יתפרסמו הטבות לחברי המועדון בחנויות ואירועים שונים.
  1. הטבות המועדון הינן אישיות עבור חבר המועדון שחברותו בתוקף, ואינן ניתנות להעברה לאחרים.
  2. אופי ותנאי ההטבות שחברי המועדון זכאים להן יהיו תלויים בהסכמים עם החנות/הנהלת האירוע ויפורסמו באתר המועדון.
  3. קבלת ההטבות תהיה מותנית בהצגת כרטיס דרקון, הקשת קוד הטבה אישי, או ביצוע פעולות בהתאם לתנאי ההטבה הספציפית.

נוהל מניעת הטרדות מיניות ואחרות באירועי העמותה

 1. הגדרות:
  1. צוות מרחב בטוח – צוות עבודה לתחום מניעת הטרדות מיניות ואחרות באירועי עמותה, ודאגה לנוחות ולביטחון של משתתפי אירועים שחוו הטרדה.
  2. אחראית מרחב בטוחחברת או חבר צוות מרחב בטוח, עם סמכויות יתרות, כפי שיפורט בנוהל. 
  3. מתנדבי מרחב בטוח באירועי עמותה, יפעלו מתנדבים אליהם ניתן לפנות עם מקרי הטרדה. אינם בהכרח חברי צוות, וסמכויותיהם מוגבלות.
 2. ועד העמותה ימנה אחראית מרחב בטוח.
  1. לפני מינוי אחראית, הועד יפרסם את שם המועמדת למינוי (או המועמדים, במקרה של מכרז), על מנת לאפשר לכל אדם המעוניין בכך להביע בפני הועד את דעתו על המועמדים.
 3. האחראית תמנה צוות, שיורכב מגברים ונשים.
 4. דרכי קשר לפניות, וכן רשימת חברי הצוות ורשימת מתנדבי האירועים, יפורסמו באתר העמותה, באתרי האינטרנט של אירועי העמותה, ובמקומות בולטים ונגישים באירועי עמותה עצמם.
 5. ועדת הרחקות: ועדה בת שני אנשים: אחראית צוות מרחב בטוח, וחבר או חברת ועד, שימונה ע"י הועד עם היבחרו. חבר הועד לא יהיה חבר בצוות מרחב בטוח, או חבר הועד המלווה של הצוות.
  אחראית מרחב בטוח תכנס במידת הצורך את ועדת ההרחקות, על מנת לדון בהרחקה של אדם ספציפי מכלל אירועי העמותה, או בהטלת הגבלה אחרת באופן ההשתתפות בפעילות העמותה, לתקופה מוגבלת או לא מוגבלת.

  1. חבר צוות מרחב בטוח יעדכן את האדם המדובר בטרם יתחיל הדיון ולאחר קבלת ההחלטה.
  2. ההחלטה תתקבל במשותף על ידי שני חברי ועדת ההרחקות.
  3. על החלטת הרחקה או הגבלה ניתן לערער ע"י פנייה אל ועד העמותה. הם רשאים לשנות את ההחלטה.
  4. החלטות הנוגעות לאנשים ספציפיים לא יפורסמו במסגרת פרוטוקולים של ישיבות הועד, או בפרוטוקולים אחרים.
 6. באירועי עמותה:
  1. הצוות יכשיר ויפעיל מתנדבי מרחב בטוח באירועי עמותה, שזמינים לקבל פניות בנושא הטרדות במשך האירועים עצמם, ולסייע למשתתפי האירועים שחוו הטרדה.
  2. הצוות יעמוד בקשר עם מארגני אירועים, כדי להתאים את מענה הצוות לכל אירוע ספציפי.
  3. במהלך אירוע, אחראית מרחב בטוח רשאית להורות למארגן האירוע להרחיק אדם מהאירוע, או להגביל באופן אחר את אופן השתתפותו באירוע, ללא התייעצות עם ועד העמותה.
   1. בהחלטת ועד, ניתן להעניק סמכות זו גם לחבר צוות נוסף, עבור אירוע ספציפי.
   2. תוקף הרחקה או הגבלה מסוג זה היא עד תום האירוע ואינה תקפה לאירועים אחרים.
   3. האחראית תעדכן את הועד במקרה תוך 3 ימים מתום האירוע.
 7. הצוות ינסח מסמך הכשרה לחברי צוות, ולמתנדבים מטעם הצוות.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.