תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1)

חלק א': חברי עמותה

1.    קבלת חברים

א.      מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ב.      אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם מלא, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה למשחקי תפקידים בישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

ג.       אדם המבקש להתקבל לעמותה יצהיר כי כחבר עמותה הוא מקבל את מטרותיה, יפעל לקידומן, ויסייע כמידת יכולתו לפועלה של העמותה.

ד.      לאחר שאדם החפץ להיות חבר בעמותה הגיש בקשת הצטרפות לוועד, יפעל הוועד לפי הנוהל הבא:

(i)          חברי הוועד ישאלו את המועמד שאלות הבהרה הנראות להם מתאימות.
(ii)         הוועד יעדכן את חברי מליאת העמותה אודות בקשת ההצטרפות אשר הועברה אל הוועד, ובמידה  ויש לחברי המליאה השגות או הערות, יאפשר להם להביע אותן.
(iii)         בתוך שבועיים לכל היותר מיום קבלת בקשת ההצטרפות בידי ועד העמותה יצביע הוועד בנוגע לקבלת המועמד, וידאג ליידע אותו בנוגע להחלטת הוועד בעניינו.
(iv)         לאחר יידוע המועמד, הוועד יפרסם פרוטוקול המיידע את חברי המליאה לגבי החלטתו.

ה.      אם וכאשר התקבל מועמד לעמותה, יירשם שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ומענו בפנקס החברים של העמותה. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

ו.        הוועד רשאי להוציא חבר מן העמותה. על הוועד להודיע זמן סביר מראש לחבר המליאה על כוונתו להוציאו מהעמותה, ועל הסיבות לכך, ולאפשר לו להשמיע את דבריו בפני הוועד. אדם שהוועד החליט להוציאו מהעמותה יכול לערער בפני האסיפה הכללית ולדרוש הצבעה בעניינו באסיפה הכללית הקרובה. למען הבהירות, אדם שהוועד הוציאו מן העמותה, אינו חבר עמותה מרגע פרסום הפרוטוקול בעניינו. הועד רשאי להוציא חבר מן העמותה בגין אחד מהבאים:

(1)  אי עמידה בתנאי סעיף 1.ג
(2)  אם לדעת הועד חברותו פוגעת ביכולתה של העמותה לפעול למען קידום מטרותיה, או אם פעל החבר ביודעין על מנת לפגום ביכולתה של העמותה לקדם את מטרותיה.

2.    זכויות וחובות החבר

א.      חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.

ב.      חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילויות העמותה תחת אותם תנאים הקיימים לקהל הרחב בעבור אותה פעילות, תוך שהוא נהנה מהנחות בהתאם להסדר הטוב ביותר אותו מקיימת העמותה עם קבוצה כלשהי של משתתפים בפעילויות, באם יש כזה.

ג.      חבר עמותה זכאי להנות משירותי העמותה וזכאי להקים ו/או להוביל במסגרת העמותה פעילויות אותן יזם, וכל זאת בכפוף לבאות:

(1)  הועד ידון בהצעת חבר המליאה בישיבתו קרובה ביותר, או, באם עלתה ההצעה בתוך פחות משלושה ימים ממועד הישבה הקרובה, נתן לדחות את הדיון לישיבת הוועד הבאה.
(2)  רשאי ועד העמותה להחליט כי אין לקיים פעילות בפורמט שהוצע. על הועד לנמק מדוע הפורמט המוצע אינו אפשרי למימוש, ולשלוח נימוקיו בכתב לחבר העמותה שיזם את הפעילות. כמוכן יאפשר הועד לחבר, עד כמה שהדבר ניתן, לבצע תיקונים בהצעתו בכדי לאפשר הגשמתה.
(3)  חבר עמותה המציע פעילות שאושרה, זכאי להוביל פעילות אותה בפעם הראשונה (או בסידרה הראשונה) בה היא מבוצעת.
(4)  בהחלטת ועד ו/או מליאה ניתן לבטל את המינוי של מוביל פעילות ועל-כך יחול סעיף 2-ג-2 בשינויים המחייבים

ד.      כל חבר עמותה רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם, ולקבל, בתוך שלושים יום מדרישתו, מכל חבר בוועד ומכל עובד העמותה ו/או מוביל פעילות מטעם העמותה ו/או אחראי תחום בפעילות כל מסמך שברשותם וכל מידע הקשורים, לדעתו, לתפקוד העמותה.

(1) זאת מלבד מסמכי צוות מרחב בטוח המכילים פרטי מידע אישי, שחשיפתם תפגע בצנעת הפרט של המוזכרים בהם, ומלבד מידע על תשלומי דמי החבר ע"י חברי העמותה השונים, או בקשותיהם לפטור מכך.

ה.      בסעיף זו, פעילות משמעה כל פרוייקט, כנס, אירוע, פעילות וסדרת אירועים מקושרים (על-פני לא יותר משנה אחת).

ו.       על החברים בעמותה חלה חובת תשלום דמי חבר מרגע קבלתם לעמותה. תשלום דמי החבר יוסדר מול ועד העמותה.

(1)  גובה דמי החבר יעמוד על 10 ₪ לחודש, אלא אם יבחר חבר האסיפה לשלם סכום גבוה יותר.
(2)  ועד העמותה יפטור מתשלום כל חבר עמותה שיצהיר בפני הועד כי אינו מעוניין לשלם את דמי החבר, וזאת במידה ויש הצדקה עניינית לכך.

3.    פקיעת חברות

א.      החברות בעמותה פוקעת במקרים אלו:

(1)  במות החבר.
(2)  הוועד או האסיפה הכללית הוציאו את חבר העמותה מן העמותה בהתאם לסעיף 1(ו) או סעיף 15.
(3)  חבר העמותה פורש מן העמותה. הודעת הפרישה תינתן בכתב לוועד שבועיים מראש, ותהיה ברורה, מוגבלת להודעת הפרישה בלבד וללא התניות.

4.    מתן הודעות לחבר

א.      הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, ביד, בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני למענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

חלק ב': האסיפה הכללית

5.    תפקידי האסיפה הכללית לשמוע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תקנון העמותה והחלטות האסיפה הכללית, לשמוע ערעורים על החלטות הוועד ולהחליט בעניינם, לבחור ועד וועדת ביקורת, ולבקר את פעולות הוועד כך שיפעל למען מטרות העמותה ולמימוש החלטות האסיפה הכללית.

א.      לא תתקבל החלטת אסיפה כללית אם לא הצביעו עבורה לפחות שליש מחברי העמותה היכולים להצביע באסיפה. לצורך סעיף זה חברי עמותה היכולים להצביע הם חברי עמותה הנוכחים באסיפה, וכן חברי עמותה שאינם נוכחים באסיפה שחל עליהם האמור בסעיף 18 בנוגע להצבעה על החלטה זו.

6.    הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, וכן עליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או של עשירית מכלל חברי העמותה.

א.      הועד יקבע את היום, השעה והמיקום של האסיפה הכללית שלא מן המניין, ויודיע לכל חבר עמותה לפחות עשרה ימים מראש, תוך ציון יום, שעה, מיקום, וסדר יום לאסיפה.

7.    אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות שליש ממספר חברי העמותה בפתיחת האסיפה. היה מניין זה נוכח, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

א.      לא נתכנס המניין האמור תוך חצי-שעה מהזמן הנקוב בכינוס האסיפה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בתקופת זמן שבין חצי שעה לשבועיים ותקבע על-ידי הנוכחים באסיפה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

8.    אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במהלך חודש מאי וכן במהלך חודש דצמבר של השנה האזרחית.

א.      אין בסעיף זה להגביל את מספר האסיפות הכלליות, במידה ויכונסו כאלו נוספות.

ב.      הועד יקבע את היום, השעה והמיקום של האסיפה הכללית הרגילה, ויודיע לכל חבר עמותה לפחות עשרה ימים מראש, תוך ציון יום, שעה, מיקום, וסדר יום לאסיפה.

ג.       בנוסף לתפקידים של האסיפה הכללית, האסיפה הכללית הרגילה החלה במהלך חודש מאי תדון בדין וחשבון הכספי שיגיש לה הוועד, ותחליט אם לאשר אותו.

ד.      בנוסף לתפקידים של האסיפה הכללית, האסיפה הכללית הרגילה החלה במהלך חודש דצמבר תבחר בוועד ובוועדת ביקורת.

9.    כונסה אסיפה כללית, יכול הוועד להוסיף נושאים לסדר היום, וכן חייב לעשות כן לפי דרישה בכתב מועדת ביקורת או עשירית מכלל חברי העמותה. לא יוסיף הוועד נושאים לסדר היום מאוחר משבוע לפני מועד האסיפה הכללית.

10.   יושב ראש העמותה יתפקד בתור יושב ראש האסיפה הכללית ומזכיר העמותה יתפקד בתור מזכיר האסיפה הכללית. בהיעדרם, תבחר האסיפה מבין חברי העמותה יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

11.   החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים. לא תתקבל החלטה אם לא הצביעו בעדה לפחות שליש מהמצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

א.      במקרה שבו בהכרעה העומדת בפני האסיפה ישנן יותר משתי חלופות, יקבע יושב ראש האסיפה באיזה סדר ואופן להצביע עליהן.

ב.      אין הוראת סעיף 11(א) נוגעת לבחירות לוועד העמותה ולוועדת ביקורת.

12.   הבחירות לוועד ולועדת ביקורת תמיד יהיו חשאיות.

א.      בבחירות לוועד ולועדת ביקורת, הבחירות תמיד יתנהלו בין כל המועמדים לתפקיד, כאשר כל חבר עמותה נותן את קולו למועמד אחד לתפקיד.

ב.      במידה וישנו מועמד יחיד לתפקיד ולא קיבל רוב קולות, ייחשב כאילו הועבר מתפקידו על-ידי האסיפה וחל עליו סעיף 25.

13.   הצבעות האסיפה יכולות להיות גלויות, אלא אם דורש לפחות אחד מהנוכחים שהצבעה מסוימת תהייה חשאית; במקרה זה, ההצבעה תהייה חשאית.

14.   ספירת הקולות תהייה באחריות מזכיר האסיפה. במידה ומי מהנוכחים דורש ספירה חוזרת של הקולות, יספור מזכיר האסיפה את הקולות פעם נוספת, בשיתוף עם ועדת ביקורת.

15.   האסיפה רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

א.      החבר לא קיים את הוראות התקנון, או לא ביצע החלטה של האסיפה הכללית או לא מילא אחר הוראה ישירה של הוועד שנתנה לו במסגרת מילוי תפקידו בעמותה.

ב.      החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

ג.      החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

ד.     החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

האסיפה הכללית לא תחליט על הוצאת חבר מן העמותה בשל אחד מהמקרים המנויים לעיל מבלי שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

16.   בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול בידי מזכיר האסיפה. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

17.   מזכיר האסיפה הכללית יפרסם את פרוטוקול האסיפה לא יאוחר משבועיים לאחר שהאסיפה הסתיימה.

18.   חבר מליאה שנבצר ממנו להגיע לאסיפה יכול להעביר למזכיר האסיפה ייפוי כוח המאפשר למזכיר האסיפה להצביע בשמו בכל נושא, מלבד בחירות לתפקידי ועד וועדת ביקורת. ייפוי הכוח יועבר בכתב למזכיר האסיפה לא יאוחר מיומיים לפני מועד קיום האסיפה.

א.      ייפוי הכוח יזהה בצורה ברורה ומפורשת את ההצבעה המופיעה בסדר היום של האסיפה ואת הצבעתו של חבר המליאה.

ב.      השתנתה הצבעה המופיעה בייפוי הכוח, לא יוכל מזכיר האסיפה להשתמש בייפוי הכוח כדי להצביע בשם חבר המליאה הנעדר.

ג.       עלו הצבעות נוספות לסדר היום שלא נודעו מראש, לא יחולו עליהן ייפויי כוח.

חלק ג': ועד העמותה

19.   הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק, בתקנון או בהחלטת האסיפה הכללית, לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

20.   הועד אחראי לפיקוח על כל פעולות העמותה, לממש את החלטות האסיפה הכללית, ועליו לפעול למען מטרות העמותה.

21.   מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

22.   תקופת כהונת הוועד תהייה מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש.

23.   חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

24.   חבר ועד שהסתיימה כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר הועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד; הוראות סעיף זה לא יחולו על חבר ועד אשר התפטר מתפקידו או הועבר מתפקידו.

25.   האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בוועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה ועד חדש.

26.   חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין.

27.   נתפנה מקומו של חבר ועד:

א.      נתפנה מקומו של חבר ועד יחיד פרק זמן הקצר מארבעה חודשים לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה, רשאים חברי הוועד הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועד בפועל עד לאסיפה זו. נתפנו מקומות חברי ועד ונותר חבר ועד יחיד, ייכנס הוועד אסיפה כללית לשם בחירות למילוי המקומות שנתפנו לא יאוחר משבועיים לאחר שנתפנו המקומות.

ב.      נתפנה מקומו של חבר ועד פרק זמן העולה על ארבעה חודשים ממועד כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה, ייכנס הוועד אסיפה כללית לשם בחירות למילוי המקומות שנתפנו לא מוקדם משבועיים ולא יאוחר מחמישה שבועות מהמועד שבו פונו המקומות. לא נבחר חבר ועד למילוי מקום באסיפה כללית זו, רשאים חברי הוועד הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועד בפועל עד לאסיפה הכללית הקרובה.

ג.       עד למינוי חברי עמותה לחברי ועד בפועל ו/או עד לקיום בחירות באסיפה כללית בהתאם לאמור בסעיפים 27(א) ו-27(ב) רשאים חבר הוועד הנותר או חברי הוועד הנותרים להמשיך לפעול כוועד.

28.   הועד יסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

29.   החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.

30.   קיבל הוועד דרישה לדיון בנושא מסוים מחבר עמותה, ייפגש הוועד לא יאוחר משלושים יום לאחר קבלת הדרישה וידון בנושא.

31.   פרסומי הוועד בנוגע להחלטותיו וישיבותיו יתנהלו בהתאם לנוהל הבא:

א.      הוועד יודיע על ישיבה רגילה לפחות יומיים מראש לחברי העמותה.

ב.      לא ידון הוועד בנושא בישיבה רגילה אלא אם רשם זאת בסדר יום לישיבה לפחות יומיים מראש והודיע על כך לחברי עמותה.

ג.       הוסיף הוועד נושא או החסיר נושא מסדר היום לישיבה שפורסם, יודיע על כך לחברי העמותה.

ד.      הוועד יפרסם את פרוטוקול הישיבה לא יאוחר משבועיים לאחר קיום הישיבה.

32.   הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

33.   הוועד רשאי במסגרת ישיבה רגילה להסמיך מי מבין חבריו לאחראי על תחום מסוים או מוסד מסוים בעמותה לתקופת זמן קצובה. במסגרת מילוי תפקידו רשאי חבר ועד זה לקבל החלטות אופרטיביות מחוץ לישיבות רגילות.

34.   חבר ועד שהוסמך בידי הוועד כאחראי על תחום או מוסד מסוים יעדכן את הוועד מפעם לפעם במסגרת ישיבותיו הרגילות על ההחלטות האופרטיביות שקיבל ועל מצבו של התחום או תפקודו של המוסד שעליו הוא אחראי.

35.   במקרים יוצאי דופן או דחופים, רשאי הוועד לכנס ישיבת חירום מבלי להודיע עליה בהתאם לנוהל בסעיף 31

א.      הועד יודיע לחברי העמותה על קיום ישיבת החירום וסדר יומה במועד המוקדם ביותר האפשרי לו.

ב.      הועד רשאי לקבל החלטות בישיבת החירום.

ג.      כינס הועד ישיבה באופן זה, יפרסם פרוטוקול הישיבה לא יאוחר משבועיים לאחר קיום הישיבה, ובנוסף יידע את חברי העמותה לגבי הסיבה לכינוס ישיבת החירום.

36.   מפעם לפעם יאגד הועד בקובץ נהלים את החלטותיו שאינן לזמן קצוב.

א.      החלטות אלו ינחו את פעולות הועד ופעולות חברי העמותה.

ב.      החלטות אלו אינן בעלות תוקף במידה והן סותרות את הוראות החוק, תקנון העמותה או החלטות האסיפה הכללית, ויוסרו במקרים אלו מקובץ הנהלים.

ג.       החלטות אלו שרירות וקיימות עד שיבוטלו או ישונו בישיבה רגילה של הועד.

חלק ד': ועדת ביקורת

37.   ועדת ביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

38.   מספר חברי ועדת ביקורת ייקבע על-ידי האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

39.   הבחירות לוועדת ביקורת יהיו אישיות, וייערכו פעם בשנה באסיפה הכללית הרגילה.

40.   תקופת כהונת ועדת ביקורת תהייה מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועדת ביקורת חדשה.

41.   חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב לוועד; חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין.

42.   חבר ועדת ביקורת היוצא יכול להיבחר פעם נוספת.

43.   חבר ועדת ביקורת שהסתיימה כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר ועדת ביקורת ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועדת ביקורת;
הוראות סעיף זה לא יחולו על חבר ועדת ביקורת אשר התפטר מתפקידו או הועבר מתפקידו.

44.   נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת:

א.      נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת פרק זמן הקצר מארבעה חודשים לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה, רשאים חברי הוועדה הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועדת ביקורת בפועל עד לאסיפה זו. נתפנו כל המקומות בוועדת ביקורת, ייכנס הוועד אסיפה כללית לשם בחירות לוועדת ביקורת לא יאוחר משבועיים לאחר שנתפנו המקומות.

ב.      נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת פרק זמן העולה על ארבעה חודשים ממועד כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה, ייכנס הוועד אסיפה כללית לשם בחירות למילוי המקומות שנתפנו לא מוקדם משבועיים ולא יאוחר מחמישה שבועות מהמועד שבו פונו המקומות. לא נבחר חבר ועדת ביקורת למילוי מקום באסיפה כללית זו, רשאים חברי הוועדה הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועדת ביקורת בפועל עד לאסיפה הכללית הקרובה.

ג.       עד למינוי חברי עמותה לחברי ועדת ביקורת בפועל ו/או עד לקיום בחירות באסיפה כללית בהתאם לאמור בסעיפים 44(א) ו-44(ב) רשאים חבר ועדת ביקורת הנותר או חברי וועדת ביקורת הנותרים להמשיך לפעול כוועדת ביקורת.

45.   ועדת ביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, ודרך ניהולן. המניין הדרוש לקיום ישיבת ועדת ביקורת הוא כל חברי ועדת ביקורת.

46.   החלטות ועדת ביקורת יתקבלו פה אחד.

47.   ועדת ביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

חלק ה': משכורות, רווחים, נכסים

48.   העמותה לא תשלם משכורות לחברי הועד או לחברי ועדת ביקורת.

49.   אין חלוקת רווחים בין חברי העמותה.

50.   פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.